اعضای اصلی پایگاه تفاهم سنجی زوجین

مهرداد قیطاسی

مدیر پایگاه تفاهم سنجی زوجین

میثم شیروانی

مدیر فنی پایگاه تفاهم سنجی زوجین

علی رجبی

مدیر کنترل محتوا و تبلیغات پایگاه تفاهم سنجی زوجین

مستانه جعفربیگی

مدیر رسانه پایگاه تفاهم سنجی زوجین

آزاده عباسی

مدیر مشاوره و روانشناسی پایگاه تفاهم سنجی زوجین

حسنا دارابی

مدیر فرهنگی اجتماعی و تبلیغات اسلامی پایگاه تفاهم سنجی زوجین

سازمان نظام روانشناسی

برای شروع فعالیت میبایست پایایی و اعتبار سنجی پرسشنامه ها زیر نظر سازمان نظام روانشناسی کنترل و نهایتاً توسط هیئت نظارت متشکل از روانشناسان، جامعه شناس، حقوق دان، کارشناس مسائل مذهبی، پزشک و ... مورد بررسی قرار می گرفت.

سازمان نظام روانشناسی هیئتی پنج نفره تشکیل داد تا محتوای سامانه، پایایی، اعتبار آن را بررسی و صحت عملکرد آن را از طریق بررسی مراجعین داوطلب که در گروه¬های در شرف ازدواج، در شرف طلاق، متأهل با سابقه زندگی بین شش ماه تا 33 سال و همچنین افرادی که دوران نامزدی را به سر می برند مورد بررسی قرار دهد. همچنین از تعدادی از مراجعین مجرد و بدون همسر یا نامزد خواسته شد که به صورت داوطلبانه در سامانه عضویت پیدا کنند و این گروه نیز مورد بررسی قرار گرفتند که در این جلسات مشخص شد سامانه میتواند نقش مهمی در آموزش زوایای گوناگون و حساسیت برانگیز زندگی مشترک را برای افراد مجرد و در شرف ازدواج فراهم نماید.

نهایتاً پرسشنامه های سامانه تحت نظر هیئت نظارت در خصوص میزان اهمیت سوالات و تعداد آن مورد بررسی قرار گرفت سپس نسبت به نحوه ی بیان مطالب پرداخته شد و در نهایت بعد از پاسخ دهی داوطلبان و بررسی حضوری آنها اطلاعات وارد دیتابیس گردید و آزمون آلفا کرونباخ بر روی آنها انجام گرفت که در نهایت خروجی سامانه نیز مورد ویرایش نهایی قرار گفت و آماده بهره برداری شد.